Főoldal Cégünkről Szolgáltatások Termékek
Ajánlat kérés Elérhetőség Hírek
Szolgáltatások

Hulladékgazdálkodási tervek, hatástanulmányok készítése

Cégünk megrendelésre gazdálkodó szervezetek részére egyedi hulladékgazdálkodási tervek elkészítését vállalja.

A 126/2003 (VIII.15.) a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló Korm. rendelet alapján egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére köteles az a gazdálkodó szervezet, amelynek gazdálkodása során évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék keletkezik, vagy az évente keletkező összes - a veszélyes és nem veszélyes - hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát.

Továbbá vállaljuk a 314/2005 (XII.25.) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendeletben felsorolt tevékenységek folytatásának feltételeként szükséges hatásvizsgálatok dokumentációinak elkészítését, az ezzel kapcsolatos teljes körű környezetvédelmi ügyintézést az engedélyezési eljárás lebonyolítását.

 

Környezetvédelmi ügyintézés, adatszolgáltatás, tervezés

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 51. §-a - a törvény hatálya alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára - nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. A kötelezettségek teljesítésének módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szabályozza részletesen.

Cége részére megrendelésre adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségét teljesítjük teljes körű ügyintézéssel, vállalkozását képviseljük az illetékes környezetvédelmi hatóságok felé a hulladékgazdálkodás területén felül levegőtisztaság-védelmi, vízminőség-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, talajvédelmi témakörökkel kapcsolatban felmerülő adatszolgáltatási kérdésekben is.

Igény szerint vállaljuk környezetvédelmi hatóságok által engedélyhez kötött tevékenységekhez kapcsolódóan az engedélyezési eljárás lebonyolítását, az ehhez szükséges mérnöki, kérelmi dokumentációk elkészítését tájékoztatónk elején felsorolt valamennyi témakörben, olyan esetekben is ahol akkreditált laboratóriumi analitikai vizsgálatok szükségesek.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Cégünk vállalja környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátását olyan környezethasználók részére, akiket a 93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt környezethasználatok végzése esetén e rendelet erre kötelez.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok a következők:

 • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség (a 164/2003 (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló jogszabály szerint).

 • Egyéb vállalati tervek környezetvédelmi vonatkozású fejezeteinek kidolgozása.

 • Környezetvédelmi ellenőrzéseken való részvétel.

 • Emisszió csökkentési és hulladékminimalizálási programok kidolgozása.

 • Közreműködés környezetszennyezést okozó üzemzavarok elhárításában és felszámolásában.

 • Környezetvédelmi bírságokkal kapcsolatos felülvizsgálatok elvégzése, fellebbezésre tett javaslatok készítése.

 • Rendszeres jelentések a vezetés részére a cég környezetvédelmi állapotáról.

 • Környezetvédelmi jogszabályok figyelése, azok cégre való adoptálása.

 • Belső környezetvédelmi ellenőrzések végzése.

 • Cég szerződéseiben a környezetvédelmi követelmények érvényesítése, környezetvédelmi szerződések előkészítése.

 • Hatóságokkal történő folyamatos kapcsolattartás.

Tanácsadás, képviselet

Felkérésre foglalkozunk környezetvédelmi jogi ügyekben cégek képviseletével, teljes körű hatósági ügyintézéssel. Vállalkozása részére szükség esetén gazdasági tevékenysége gyakorlásához kialakítandó elérhető legjobb technológia megtervezését, kivitelezését vállaljuk.

Üzemi vízminőség-védelmi tervek, vízjogi  kérelmek

Kárelhárítási tervek

A jelentős szennyvízkibocsátóknak, illetve azoknak az üzemeknek, ahol nagy mennyiségű veszélyes anyagot tárolnak, üzemi vízminőségi kárelhárítási tervet kell készíteniük. A terv célja az, hogy egy esetleges bekövetkező baleset esetén a terv végrehajtásával megelőzzék a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését. A terv tartalmazza az üzemi kárelhárítás során alkalmazandó anyagokat és eszközöket, valamint meghatározza a lokalizációs pontokat, ahol a szennyezés üzemi területen kívülre, illetve a környezetbe történő kikerülése megakadályozható. A terveket 5 évente felül kell vizsgálni, melyet ugyancsak elvégzünk felkérésre.

Vízjogi létesítési engedély kérelem

Cégünk a szükséges tervdokumentációt a 18/1996 (VI.13.) KHVM rendeletben foglalt tartalmi követelmények szerint igény esetén elkészíti az olyan üzemi tevékenységek gyakorlása során felmerülő esetben, amely a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. alapján a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét befolyásolja vagy megváltoztatja, és ahol a csapadékvíz gyűjtés, elvezetés és tisztítás céljából megépítendő létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

Helyi vízkár-elhárítási tervek összeállítása

Vállaljuk önkormányzatok részére helyi vízkár-elhárítási tervek összeállítását, illetve felülvizsgálatát.

Környezetvédelmi monitoring kutak kivitelezése

Vállaljuk gépi száraz fúrási technológiával környezetvédelmi monitoring kutak kivitelezését.

 

Weboldalt készítette: Palásti web Kft.